Taisyklės

  • Registruodamasis (-si) portale PeopleHub.lt aš patvirtinu ir sutinku, kad:
  • Savo duomenis portale PeopleHub.lt palieku siekdamas (-a) gauti darbo pasiūlymų.
  • Mano duomenys bus matomi UAB PeopleHub ir PeopleHub AS darbuotojams, bei kai kuriais atvejais potencialiems darbdaviams.
  • Turiu galimybę savo duomenis panaikinti arba padaryti juos neprieinamais darbdaviams, pasirinkdamas (-a) atitinkamą savo CV statusą.
  • Mano duomenys nebus skelbiami šalims, nesusijusioms su UAB PeopleHub ir PeopleHub AS paslaugų teikimu.
  • Siekiant darbdaviams teikti tik teisingą ir aiškią informaciją, sutinku, kad mano duomenys, prieš pateikiant juos darbdaviams, gali būti patikrinti UAB PeopleHub ir PeopleHub AS darbuotojų.
  • UAB PeopleHub ir PeopleHub AS turi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams pateiktus duomenis ir naudoti darbdavių poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška.
  • UAB PeopleHub ir PeopleHub AS pasilieka teisę ištrinti neteisingus ar netinkamai užpildytus duomenis, o taip pat ištrinti mano Registraciją dėl netinkamų mano veiksmų darbdavių, sistemos ar susijusių su paslaugų teikimu šalių atžvilgiu, dėl kurių minėtos šalys gali patirti moralinę ar materialinę žalą.
  • Prisiimu atsakomybę už pateiktą informaciją, kuri privalo atitikti teisybę bei sutinku, kad atsakau už žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos pateikimo.
  • Suprantu, kad UAB PeopleHub ir PeopleHub AS siekia, tačiau neįsipareigoja manęs įdarbinti.